Privacy-beleid

Welkom op onze website www.woolrich.com ("Site"). Overeenkomstig de artikelen 12 en volgende van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (algemene verordening gegevensbescherming, "Verordening" of "AVG"), en in het algemeen overeenkomstig het in de verordening vastgelegde transparantiebeginsel, verstrekken wij de volgende informatie over de verwerking van persoonsgegevens (d.w.z. alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon): "Betrokkene") ontstaan in verband met de navigatie op de Site en gerelateerde interactie door de gebruiker.

Deze informatie is dus zowel relevant als u toegang heeft tot de Site en eenvoudigweg beslist om hem te bekijken met behulp van zijn diensten, zonder enig product te kopen, als wanneer u beslist om één of meerdere producten te kopen.

Lees ook, als u dat nog niet hebt gedaan, de Algemene verkoopvoorwaarden en ons Cookiebeleid voor de site.

U dient er ook rekening mee te houden dat de informatie die wij u verstrekken met betrekking tot de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens (mogelijk ook via personen die namens ons werken via gegevensverwerkers), terwijl uw interactie met derden (bijvoorbeeld sociale media waartoe u toegang heeft via een link op de Site) ertoe zal leiden dat deze laatste als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens zal optreden, wiens informatie door hen zal worden verstrekt.

De Site en alle handelsmerken, producten en alle gegevens of informatie die daarop betrekking hebben, zijn het exclusieve eigendom van Woolrich Europe SPA - Società Unipersonale, onder leiding en management van Woolrich International Ltd, met zetel in Via della Cooperazione n. 21 - 40129 Bologna, Italië - ("Woolrich").

 

EIGENAAR VAN DE VERWERKING EN VERANTWOORDELIJKE VAN DE GEGEVENSBESCHERMING

De verantwoordelijke voor de verwerking (d.w.z. de persoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens bepaalt) is Woolrich Europe S.p.A., met enige aandeelhouder, gevestigd te Via della Cooperazione n. 21, I-40129 Bologna, inschrijving in het bedrijvenregister van Bologna en fiscaal nummer 03506281207, onder leiding en management van "Woolrich International Limited", PEC: woolrich.europe@legalmail.it, tel. +39 051 41 61 411 Voor contacten die specifiek betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de uitoefening van de in punt 8 hieronder genoemde rechten, kunt u het formulier in de rubriek «Contacteer ons» op de Website invullen.

Wij delen u mee dat de Gegevensverwerker is aangewezen op grond van art. 37 van de verordening de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, afgekort tot DPO), die bereikbaar is via de volgende kanalen: telefoon +39 051 41 61 411; e-mail dpo@woolrich.com.


1.             DOEL VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

1.1          de goede werking en de veiligheid van de Site (doel van de werking van de Site);

1.2          de promotie en verkoop van producten via brieven, telefoon, geautomatiseerde communicatiesystemen, e-mail, enz. markt- en klanttevredenheidsonderzoeken(direct-marketingdoeleinden);

1.3          het uitvoeren van geautomatiseerde activiteiten gericht op het analyseren van uw interesses, voorkeuren en consumentenkeuzes om u producten aan te bieden die voldoen aan uw smaak(marketingprofilering);

1.4          beheer van de diensten die via de Site aan de klanten worden aangeboden, zoals het maken van een afspraak bij een verkooppunt, kennisgeving van de aankomst van een product dat tijdelijk niet beschikbaar is, enz. (service management doeleinden);

1.5          beheer van de precontractuele en contractuele relatie, met inbegrip van dus de registratie op de Site, de formulering van het aanbod en de bepaling van de verkopen, met relatieve naleving van de verplichtingen van de partijen en de reglementaire verplichtingen, met inbegrip van de administratieve, boekhoudkundige en fiscale formaliteiten en vervullingen(contractueel doel).

 

2.            TYPE VAN DE VERWERKTE GEGEVENS EN VERZAMELMETHODEN

De verwerkte gegevens behoren tot de categorie van de gemeenschappelijke gegevens, zoals hieronder aangegeven. De systemen en programma's die worden gebruikt voor de werking van de Site verzamelen enkele persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen ("Browsing Data" bijvoorbeeld IP-adressen of domeinnamen van computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de Site, URI-adressen -Uniform Resource Identifier- van de gevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt verkregen, de numerieke code over de status van het antwoord dat door de server wordt gegeven - goed einde, fout, enz.- en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker). Hoewel deze informatie niet wordt verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde betrokkenen, kan zij door haar aard, door verwerking en associatie met gegevens die in het bezit zijn van derden, de identificatie van gebruikers mogelijk maken en worden zij daarom beschouwd als persoonsgegevens. In verband met de browse-informatie die wij verzamelen, verzoeken wij u ons Cookiebeleid te lezen.

Wij zullen dan de door u verstrekte gegevens verwerken of in ieder geval als gevolg van uw interactie met de Site, onder andere via chat, zoals:

- naam, achternaam en geboortedatum, woonplaats burgerservicenummer en/of BTW-nummer en andere fiscale en aanverwante gegevens zoals de "ontvangerscode" CdI voor elektronische facturering; telefoonnummer / e-mailadres / PEC-adres, bestemmingsadres van de producten, informatie met betrekking tot de identificatie van uw maat, alsmede natuurlijk gegevens met betrekking tot toegangsgegevens, gedane aankopen en gevraagde diensten, alsmede producten die zijn bekeken en/of in het winkelwagentje zijn geplaatst.


3.            AL DAN NIET VERPLICHTHEID TOT VERSTREKKING EN DE RECHTSGROND VAN DE VERWERKING

Zoals gezegd is de overdracht van de Navigatiegegevens inherent aan het gebruik van de Site en de wettelijke basis voor de verwerking van Persoonsgegevens voor het doel van de werking van de site is het relatieve legitieme belang van de houder bij de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteit.

Wat het contractuele doel betreft, is er geen verplichting om gegevens te verstrekken in de precontractuele fase, maar het niet verstrekken van de gevraagde gegevens kan het onmogelijk maken om het contract te bedingen (de gegevens die nodig zijn om het contract te bedingen zijn duidelijk aangegeven in het aanvraagformulier). De verwerking van persoonsgegevens voor contractuele doeleinden is gebaseerd op de volgende rechtsgronden: de noodzaak om het contract waarvan de betrokkene partij is uit te voeren of de precontractuele maatregelen die op verzoek van de verantwoordelijke voor de verwerking zijn genomen; voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen; het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking bij de bescherming van zijn rechten; het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking bij zijn zakelijke activiteiten (voor activiteiten die weliswaar geen verplichting vormen, maar die strikt verband houden met de uitvoering van de contractuele relatie, bijvoorbeeld opname in het beheer of in de rubriek, analyse van de omzet, interne controles van de kwaliteit van de dienstverlening, enz.)

Met betrekking tot direct marketing doeleinden is het verstrekken van persoonsgegevens optioneel en het niet verstrekken van dergelijke gegevens zal geen gevolgen hebben voor de contractuele relatie of de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van de Site. Een dergelijke verwerking wordt alleen uitgevoerd met toestemming van de ontvanger (in dit verband is toestemming ook nodig voor rechtspersonen), die altijd herroepbaar is (zie punt 8 "Rechten van de belanghebbende" hieronder), wat de rechtsgrond is. Er zij echter op gewezen dat het niet nodig is vooraf toestemming te vragen voor het specifieke geval van de toezending, via de in het kader van een eerdere aankoop verstrekte e-mailgegevens, van mededelingen over de rechtstreekse verkoop van producten of diensten die vergelijkbaar zijn met die welke bij die gelegenheid reeds zijn aangekocht, hetgeen is toegestaan (zoals bepaald in lid 4 van artikel 130 van Wetsdecreet 196/2003 - Privacywetboek) op voorwaarde dat de belanghebbende, naar behoren geïnformeerd, dit gebruik niet weigert, in eerste instantie of bij latere mededelingen; in het laatste geval is de rechtsgrondslag van de behandeling het rechtmatige belang van de Eigenaar bij marketingactiviteiten. Er wordt gepreciseerd dat de intrekking van de toestemming of het verzet tegen de verwerking via geautomatiseerde contactmiddelen (geautomatiseerde oproep- of oproepcommunicatiesystemen en met elektronische communicatie via e-mail, fax, Mms of Sms-berichten of andere) zich uitstrekt tot de traditionele (papieren post, oproep met operator), maar dat de mogelijkheid om dit recht slechts gedeeltelijk uit te oefenen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de verzending van reclameboodschappen via geautomatiseerde systemen.

De verwerking voor marketingprofilering wordt uitsluitend uitgevoerd met uw voorafgaande toestemming, die ook altijd herroepbaar is, zonder dat het ontbreken van toestemming gevolgen heeft voor de contractuele relatie of de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van de Site.

Het verstrekken van de gevraagde gegevens met betrekking tot de diensten van de Site is facultatief en het niet verstrekken van deze gegevens heeft als enig gevolg dat het onmogelijk kan zijn om deze diensten te gebruiken. De wettelijke basis voor de verwerking van dergelijke gegevens is de noodzaak om te voldoen aan Uw verzoeken (die als precontractueel kunnen worden aangemerkt, aangezien dergelijke diensten van belang zijn om te kunnen beslissen of U al dan niet tot een aankoop overgaat).

 

4.            VERWERKINGSWIJZEN EN VOORWAARDEN VOOR HET BEWAREN VAN GEGEVENS

De behandeling zal worden uitgevoerd:

- door het gebruik van handmatige en geautomatiseerde systemen;

- door personen of categorieën van personen die gemachtigd en geïnstrueerd zijn om de betreffende taken uit te voeren;

- met gebruikmaking van passende maatregelen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen en de toegang van onbevoegde derden te voorkomen.

Met name de marketingdoeleinden betreft, moet worden opgemerkt dat ook persoonsgegevens zullen worden verwerkt:

- het gebruik van geautomatiseerde oproep- of oproepcommunicatiesystemen;

- elektronische communicatie via e-mail, sms (Short Message Service), Whatsapp en instant messaging in het algemeen, pushberichten of anderszins;

- het gebruik van de telefoon met operator en papieren post.


De navigatiegegevens worden - behalve in het geval van detectie van illegale activiteiten - uiterlijk 48 uur na het verzamelen ervan gewist.

Voor marketingdoeleinden worden de gegevens verwerkt voor een periode van maximaal 48 maanden vanaf de afgifte van de toestemming of de verlenging ervan, met dien verstande dat de gegevens over de aankopen (dus ook in functie van de marketing op basis van een rechtmatig belang overeenkomstig artikel 130, lid 4, van de Privacywet) niet meer dan 24 maanden na de desbetreffende aankoop voor marketingdoeleinden worden verwerkt.

Profileringsgegevens worden niet langer dan 12 maanden na het verzamelen ervan bewaard.

De gegevens met betrekking tot de diensten van de Site zullen worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de levering van de dienst en de controle van de uitvoering ervan; daarom zullen de gegevens normaal gesproken niet langer dan 6 maanden na het gebruik van de dienst worden bewaard.

De gegevens die verband houden met de contractuele relatie worden voor de gehele duur van die relatie bewaard en aan het eind - beperkt tot de gegevens die op dat moment nodig zijn - om te voldoen aan alle mogelijke wettelijke verplichtingen en de beschermingsvereisten, met inbegrip van contractuele verplichtingen, die verband houden met of voortvloeien uit die relatie; daarom worden de gegevens normaal gesproken niet langer dan tien jaar na beëindiging van de contractuele relatie bewaard.


5.            DATACOMMUNICATIE

De verzamelde en verwerkte gegevens kunnen, uitsluitend voor de hierboven genoemde doeleinden, worden meegedeeld aan:

- alle personen aan wie het recht op toegang tot dergelijke gegevens wordt erkend in het kader van regelgevende maatregelen;

- werknemers, medewerkers, leveranciers van de Eigenaar, in het kader van de relatieve taken en/of contractuele verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van de contractuele relatie met de Betrokkenen; de leveranciers van de Eigenaar zijn bijvoorbeeld banken en kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, juridische adviseurs; verzendingsmanagers; softwareleveranciers en gerelateerde assistentie; in het bijzonder wordt onze softwarestructuur voor de activiteit van de Site en gerelateerde klantrelaties ook beheerd door Salesforce, Fluentcommerce en Hubspot, die optreden als onze Gegevensbeschermers. U kunt in ieder geval een volledige en bijgewerkte lijst van de als gegevensverwerkers aangewezen personen opvragen door contact op te nemen met een van de onderstaande contactpersonen.

- financiële administratie en andere entiteiten waarvoor een meldingsplicht geldt.

De gegevens zijn niet onderhevig aan verspreiding.

 

6.            PLAATS VAN GEGEVENSVERWERKING

Persoonsgegevens zullen binnen de Europese Unie worden verwerkt en het is niet de bedoeling dat ze buiten dat grondgebied worden overgedragen.


7.            RECHTEN VAN DE BETROKKENE

De AVG kent de betrokkene de uitoefening van de volgende rechten toe met betrekking tot de hem of haar betreffende persoonsgegevens (de beknopte beschrijving is indicatief, voor de volledige opsomming van de rechten, met inbegrip van de beperkingen ervan, wordt verwezen naar de verordening, en in het bijzonder naar de artikelen 15-22):

-toegang tot persoonsgegevens (de betrokkene heeft recht op gratis informatie over de hem of haar betreffende persoonsgegevens die in het bezit zijn van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens en de verwerking ervan, alsmede op een kopie in een toegankelijk formaat);

-rectificatie van persoonsgegevens (op aanduiding van de betrokkene, correctie of integratie van persoonsgegevens - niet de uitdrukking van beoordelende elementen - onjuist of onnauwkeurig, ook al zijn ze dat geworden omdat ze niet zijn bijgewerkt);

-verwijdering van persoonsgegevens (recht op vergeten) (de gegevens zijn bijvoorbeeld niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt; ze zijn onrechtmatig verwerkt; ze moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting; de betrokkene heeft zijn toestemming ingetrokken en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking; de betrokkene verzet zich, aangezien de voorwaarden bestaan, tegen de verwerking);

-beperking van de verwerking (in bepaalde gevallen - betwisting van de juistheid van de gegevens, in de tijd die nodig is voor de controle; betwisting van de rechtmatigheid van de verwerking met verzet tegen opzegging; noodzaak tot gebruik voor de rechten van verdediging van de betrokkene, terwijl ze niet langer nuttig zijn voor de doeleinden van de verwerking; indien er bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking, terwijl de nodige controles worden uitgevoerd - de gegevens worden zodanig opgeslagen dat zij zo nodig kunnen worden hersteld, maar in de tussentijd kunnen zij niet door de eigenaar voor de verwerking worden geraadpleegd, tenzij met betrekking tot de verificatie van de geldigheid van het verzoek tot beperking door de betrokkene, of met instemming van de betrokkene, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van relevant algemeen belang van de Unie of een lidstaat);

-gehele of gedeeltelijke oppositie , om redenen die verband houden met de specifieke situatie van de betrokkene, tegen de verwerking op basis van het legitieme belang; om zich te verzetten tegen de verwerking voor marketing- of profileringsdoeleinden, hoeft u uw beslissing niet eens te motiveren;

- overdraagbaarheid van de gegevens (wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming of op een contract en wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen, ontvangt de betrokkene op zijn verzoek de hem betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en kan hij deze doorgeven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, zonder dat de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de gegevens zijn verstrekt, daar hinder van ondervindt en, indien dat technisch haalbaar is, rechtstreeks van deze laatste een dergelijke doorgifte kan verkrijgen).

Bovendien kunt u, indien de verwerking wordt uitgevoerd op grond van uw toestemming (zie punt 4 hierboven), uw toestemming te allen tijde intrekken , zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd (zoals aangegeven in punt 4 hierboven, met betrekking tot de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden, kunt u uw toestemming voor de verwerking herroepen, zelfs voor slechts één van de methoden, traditioneel of automatisch, van communicatie). De eenvoudigste manier om de intrekking van de toestemming uit te drukken is de link onderaan onze mededelingen of het persoonlijke paneel in het gereserveerde gedeelte van de Site.

De betrokkene heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Garant voor de bescherming van de persoonsgegevens indien hij van mening is dat de verwerking die hem/haar betreft in strijd is met de vereisten van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens; er kan contact met de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens worden opgenomen via de contactgegevens vermeld op de website van de Autoriteit "www.garanteprivacy.it". In ieder geval willen wij graag de gelegenheid bieden om op voorhand eventuele verwarring de betrokken partijen tegen te gaan, die contact kunnen opnemen met het e-mailadres: dpo@woolrich.com of de andere contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens en de DPO die hierboven zijn vermeld, voor eventuele verduidelijkingen met betrekking tot de verwerking van de hen betreffende persoonsgegevens en voor de uitoefening van hun rechten, met inbegrip van het intrekken van de toestemming.