Gebruiksvoorwaarden van de site

Welkom op onze website www.woolrich.com (de "Site"). Deze gebruiksvoorwaarden (de"Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Site. Bij de toegang tot en het gebruik van de Site, evenals de aankoop van Producten op deze Site, wordt ervan uitgegaan dat deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn gelezen, bekend zijn en zijn geaccepteerd. De Site wordt beheerd en onderhouden door Woolrich Europe S.p.A., met enige aandeelhouder, met zetel in Via della Cooperazione n. 21, I-40129 Bologna, registratie in het Bedrijfsregister van Bologna en fiscaal nummer 03506281207, onder de leiding en management van "Woolrich International Limited", ("Woolrich").


Als u hulp nodig heeft, vul dan ons contactformulier in en/of neem contact op met de Klantenservice. Voor alle andere juridische informatie verwijzen wij u naar de onderdelen "Algemene verkoopsvoorwaarden", "Recht van herroeping", "Bescherming van persoonsgegevens", "Wettelijke garantie op naleving - Retourzending voor beschadigde, defecte of onjuiste producten" en "Cookiebeleid" van de Site. Woolrich kan deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen of eenvoudigweg bijwerken. Wijzigingen en/of updates van de Gebruiksvoorwaarden zullen aan de gebruikers worden meegedeeld zodra ze worden aangebracht en zullen bindend zijn zodra ze op de Site worden gepubliceerd. We vragen u daarom deze sectie regelmatig te bezoeken om de publicatie van de meest recente en bijgewerkte gebruiksvoorwaarden te bekijken. Als u het van tijd tot tijd niet eens bent met de geldende gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u de site niet te gebruiken en hem niet te openen.


De toegang tot de Site en elk gebruik ervan, met inbegrip van het bekijken van webpagina's, de communicatie met Woolrich, het downloaden van informatie over de Producten en de aankoop ervan op de Site, vormen activiteiten die uitsluitend voor persoonlijk gebruik worden uitgevoerd en die geen verband houden met enige commerciële, zakelijke of professionele activiteit. Woolrich is niet aansprakelijk voor enig gebruik van de Site (en de inhoud ervan) door gebruikers op een manier die niet in overeenstemming is met de geldende wettelijke voorschriften. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het doorgeven van onjuiste of valse informatie of gegevens aan derden, zonder hun toestemming, alsmede met betrekking tot oneigenlijk gebruik ervan.


Elke aansprakelijkheid voor schade aan computersystemen of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden op welke manier dan ook en van enig materiaal van de Site is voor rekening van de gebruiker en kan niet worden toegeschreven aan Woolrich, die niet aansprakelijk is voor enige schade, zelfs niet als deze het gevolg is van de ontoegankelijkheid van diensten op de Site of voor schade veroorzaakt door virussen, beschadigde bestanden, fouten, weglatingen, dienstonderbrekingen, het verwijderen van inhoud, problemen met het netwerk, providers of telefoon- en/of telematicaverbindingen, ongeoorloofde toegang, gegevenswijzigingen, alsmede het uitvallen en/of slecht functioneren van de elektronische apparatuur van de gebruiker.


De gebruiker is verantwoordelijk voor het veilig bewaren en het correcte gebruik van zijn of haar persoonlijke informatie, met inbegrip van de referenties die toegang geven tot de vertrouwelijke diensten van de Site, alsook voor alle schadelijke gevolgen of schade die kunnen ontstaan als gevolg van het oneigenlijk gebruik, het verlies of de diefstal van dergelijke informatie.


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de Site, zoals bijvoorbeeld werken, afbeeldingen, foto's, dialogen, muziek, geluiden en video's, documenten, tekeningen, figuren, logo's en elk ander materiaal, in elk formaat, inclusief menu's, webpagina's, grafieken, kleuren, schema's, tools, lettertypes en ontwerp van de Site, schema's, lay-outs, methoden, processen, functies en software die deel uitmaken van woolrich.com (de "Content") worden beschermd door het auteursrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten van Woolrich. De gehele of gedeeltelijke, tijdelijke of permanente reproductie van de inhoud, in welke vorm en met welke middelen dan ook, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woolrich, al naar gelang het geval.

Als gebruiker van de Site bent u alleen bevoegd om de Site en de Content te bekijken; u bent ook bevoegd om alle andere tijdelijke reproductiehandelingen te verrichten, zonder eigen economische betekenis, die als van voorbijgaande of bijkomende aard worden beschouwd en die een integraal en essentieel onderdeel vormen van de weergave van de Site en de Content, evenals andere handelingen van legitieme navigatie. U bent niet gemachtigd om de Site en/of de Content op enigerlei wijze en in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te reproduceren op welke drager dan ook. Elke reproductiehandeling moet van tijd tot tijd vooraf worden goedgekeurd door Woolrich (al naar gelang het geval), evenals door elke andere persoon die legitiem in aanmerking komt als auteur van een werk op de Site of die Content vormt. Deze reproducties moeten in elk geval worden uitgevoerd voor legale doeleinden en met inachtneming van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De auteurs van de individuele werken die op de Site worden gepubliceerd, hebben op elk moment het recht om het auteurschap van hun werken op te eisen en zich te verzetten tegen elke vervorming, verminking of andere wijziging van de werken zelf, met inbegrip van elke handeling die schade toebrengt aan hun werken of die schadelijk is voor hun eer of reputatie. De gebruiker verbindt zich ertoe het auteursrecht te respecteren van de kunstenaars die hebben besloten hun werken op de Site te publiceren of die hebben meegewerkt aan de creatie van nieuwe uitdrukkings- en artistieke vormen die bestemd zijn om te worden gepubliceerd, zelfs als dit niet uitsluitend gebeurt, op de Site, of die er integraal deel van uitmaken of die Content vormen. U bent onder geen enkele omstandigheid bevoegd om de inhoud en enig individueel werk met betrekking tot de Site dat beschermd is door het auteursrecht of enig ander van toepassing zijnd intellectueel eigendomsrecht, op welke wijze, op welk tijdstip of in welke vorm dan ook te gebruiken, in strijd met het bovenstaande, dergelijke auteursrechten/intellectuele eigendomsrechten of toepasselijke regels.


Handelsmerken en domeinnamen

Alle onderscheidende tekens die de op de Site verkochte Producten onderscheiden, zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars en worden uitsluitend gebruikt om de te koop aangeboden Producten te onderscheiden, te beschrijven en er reclame voor te maken. Woolrich en alle andere geregistreerde handelsmerkeigenaren hebben het recht om exclusief gebruik te maken van de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Elk gebruik van deze merken dat niet in overeenstemming is met de wet, voor zover niet geautoriseerd is, is verboden en heeft ernstige juridische gevolgen. Het is op geen enkele wijze toegestaan om deze merken en enig ander onderscheidend teken op de Site te gebruiken om oneerlijk voordeel te halen uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van deze merken of tekens of op een manier die nadelig is voor hen of hun eigenaars.


Links naar andere websites

De Site kan hyperlinks (de "Links") bevatten naar andere websites die geen link naar de Site hebben. Woolrich heeft geen controle over of toezicht op dergelijke websites en/of hun content. Woolrich kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de content van deze sites, noch voor de regels die zij hanteren met betrekking tot uw privacy en de verwerking van uw persoonlijke gegevens tijdens uw navigatieactiviteiten. Geen enkel document of content die op de Site wordt gepubliceerd is van toepassing op websites van derden. Let daarom goed op wanneer u zich via de Links op deze websites begeeft en lees de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze websites zorgvuldig door, evenals alle wettelijk relevante documentatie die door deze websites wordt gepubliceerd. De activering van de Links houdt geen enkele aanbeveling in voor de toegang tot en het surfen op deze websites, noch enige garantie voor de inhoud, diensten of goederen die door hen worden geleverd en verkocht aan internetgebruikers.


Links naar de Site

Iedereen die geïnteresseerd is in het activeren van links naar de homepage of andere publiek toegankelijke webpagina's van de Site, kan contact opnemen met Woolrich via het contactformulier in de rubriek «Contacteer ons». Elke activering van Links kan door Woolrich gratis of op niet-exclusieve basis worden toegestaan. Woolrich heeft het recht om naar eigen goeddunken bezwaar te maken tegen de activering van Links naar de Site, bijvoorbeeld als de aanvrager in het verleden oneerlijke handelspraktijken of acties van oneerlijke concurrentie heeft aangenomen, of als de aanvrager in het verleden acties heeft aangenomen, of als gevreesd wordt dat hij in de toekomst acties zal aannemen die Woolrich in diskrediet brengen. In ieder geval zijn de activering van diepe hyperlinks (zoals deepframes of deeplinks) naar de Site en/of het ongeoorloofde gebruik van meta-tags, evenals het uitvoeren van webscarping van de Site en de Content zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Woolrich, verboden.


Waarschuwing ten aanzien van de content

Woolrich heeft alle voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat op de Site content wordt gepubliceerd die scènes of situaties van fysiek of psychisch geweld beschrijft of weergeeft of zodanig dat deze, volgens de algemene gevoeligheden van de gebruikers van de Site, kan worden beschouwd als schadelijk voor de burgerlijke geloofsovertuiging, de mensenrechten of de waardigheid van personen, in al zijn vormen en uitingen. In ieder geval garandeert Woolrich niet dat de Content en de Site geschikt of rechtmatig zijn in landen buiten Italië. Als de Content echter in sommige van deze landen als onwettig of illegaal wordt beschouwd, vermijd dan de toegang tot de site vanuit dergelijke locaties en als u er in ieder geval voor kiest om toegang te krijgen, houd er dan rekening mee dat uw gebruik van de diensten van woolrich.com uw enige en persoonlijke verantwoordelijkheid zal zijn.

Woolrich heeft ook alle redelijke voorzorgsmaatregelen genomen om haar gebruikers te verzekeren dat de Content en de Site accuraat zijn en geen onjuiste of verouderde informatie bevatten met betrekking tot de datum van hun publicatie op de Site en, voor zover mogelijk, daarna. Woolrich is echter niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gepubliceerde Content. Bovendien kan Woolrich de gebruikers niet garanderen dat de Site ononderbroken functioneert en zonder fouten of storingen als gevolg van de internetverbinding. Voor eventuele problemen bij het gebruik van de Site kunt u contact opnemen met de klantenservice in de sectie «Contacteer ons». Een manager zal beschikbaar zijn om u te helpen bij het verlenen van assistentie en om u te helpen de functionaliteit van uw toegang tot de Site te herstellen, waar mogelijk. Wij raden u ook aan contact op te nemen met uw internetserviceprovider of te controleren of elk apparaat voor internetverbinding en toegang tot webcontent goed is geactiveerd, inclusief uw internetbrowser. Hoewel Woolrich alles in het werk zal stellen om een continue toegang tot de Site te garanderen, is het mogelijk dat het dynamische karakter van het internet en de inhoud ervan het niet mogelijk maakt om zonder schorsingen of onderbrekingen te werken vanwege de noodzaak om de Site bij te werken. Woolrich heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van haar diensten op de Site, de integriteit van verkeersgegevens en elektronische communicatie met betrekking tot ongeoorloofde vormen van gebruik of kennis te waarborgen, alsmede om het risico van verspreiding, vernietiging of verlies van gegevens en/of vertrouwelijke en niet-vertrouwelijke informatie met betrekking tot haar gebruikers, die op de Site aanwezig zijn, of ongeoorloofde toegang, of toegang tot dergelijke gegevens en informatie te voorkomen.


Toepasselijk recht

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Italiaanse recht van toepassing.