Algemene online verkoopvoorwaarden

 

1. Toepassingsgebied


1.1 Op het aanbod en de verkoop van producten (de "Producten") op www.woolrich.com (de "Site") zijn de volgende Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. De artikelen die zijn gekocht op www.woolrich.com zijn producten die worden verkocht en gekenmerkt door handelsmerken (de "Merken") die eigendom zijn van, of in licentie zijn gegeven aan, Woolrich Europe S.p.A., met enkele aandeelhouder, met statutaire zetel in Via della Cooperazione 21, I-40129 Bologna, geregistreerd in het handelsregister van Bologna en belastingnummer 03506281207, onderworpen aan beheer en coördinatie door Woolrich International Limited (hierna "WOOLRICH").


1.2 De verkoop van Producten via de Site is uitsluitend en exclusief bedoeld voor klanten die volgens de Consumentencode als consumenten kunnen worden aangemerkt, waarmee we bedoelen de natuurlijke personen die Producten van de Site kopen voor doeleinden die geen verband houden met enige ondernemings-, commerciële, ambachtelijke of professionele uitgevoerde activiteiten (de "Consumenten"). Daarom behoudt WOOLRICH zich het recht voor, naar eigen en onbetwistbaar goeddunken, om bestellingen van andere entiteiten dan Consumenten niet te verwerken.


1.3 De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op de levering van diensten en/of de verkoop van producten door andere dan WOOLRICH, die aanwezig kunnen zijn op de Site of toegankelijk via links, banners of andere hypertextlinks, waarvoor WOOLRICH geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt.


1.4. Het is ten strengste verboden voor minderjarigen (iedereen onder de 18 jaar) om een bestelling te plaatsen op de Site.

 

2. Aanmaken van een account


2.1 Om tot de aankoop van de Producten op de Site over te gaan kan de Klant een nieuw account aanmaken op de Site, of inloggen op de Site met de eigen authenticatiegegevens, verkregen na het aanmaken van een account op eigen naam op de Site.


2.2. Om een nieuw account op de Site aan te maken moet de Klant de velden van het registratieformulier correct invullen, alle daarin gevraagde gegevens invoeren en eventuele verdere toestemmingen geven en de registratie bevestigen.


2.3. Om een account op de Site aan te maken moet de Klant een wachtwoord kiezen dat geheim moet blijven. De gebruikersnaam van de klant komt overeen met het e-mailadres dat de klant tijdens de registratie heeft opgegeven.


2.4. Na registratie op de Site ontvangt de Klant een e-mail ter bevestiging van de registratie, op het adres dat tijdens de registratie is opgegeven.


2.5. De klant kan het account op elk moment annuleren door een e-mail te sturen naar het bedrijf op privacy@woolrich.com. Na ontvangst van deze communicatie wordt elke contractuele relatie tussen de klant en het bedrijf - behalve de reeds verzonden bestellingen vóór het annuleringsverzoek - als beëindigd beschouwd en worden de gebruikersnaam en het wachtwoord van de gebruiker verwijderd.


3. Aankoop als "gast"


3.1. De Klant kan ook als gast aankopen doen via de Site, zonder een account op de Site aan te maken. In dit geval moet de Klant de velden van het daarvoor bestemde formulier op de Site correct invullen en alle daarin gevraagde gegevens invoeren (bij wijze van voorbeeld en niet beperkt tot: naam, achternaam, factuur- en leveringsadres, e-mailadres en telefoonnummer).


4. Totstandkoming van de koopovereenkomst 


4.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden vormen een integraal en essentieel onderdeel van de tussen jou (de "Klant") en WOOLRICH gesloten koopovereenkomst.


4.2 De elektronische verzending van de bestelling door de Klant impliceert volledige kennis van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en hun volledige aanvaarding.


4.3 Indien de Klant niet akkoord gaat met één of meerdere voorwaarden van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, wordt de Klant verzocht af te zien van aankopen op de Site.


4.4 Op het moment van verzending van de bestelling wordt de Klant gewaarschuwd dat een dergelijke verzending de verplichting inhoudt om de aangegeven prijs te betalen.


4.5 De koopovereenkomst met WOOLRICH komt tot stand wanneer WOOLRICH de bestelling van de klant elektronisch ontvangt, na controle van de juistheid van de daarin opgenomen gegevens. Het bestelformulier zal worden bewaard voor de periode die nodig is voor de verwerking en in ieder geval binnen de wettelijke termijnen, en zal beschikbaar zijn via de sectie "Mijn account" (als de klant een account heeft aangemaakt).


4.6 Op het moment van voltooiing van de bestelling zal, tenzij reeds aangegeven in deze Algemene Verkoopvoorwaarden, de precontractuele informatie vereist door de huidige wetgeving worden verstrekt, en in het bijzonder: (i) een adequate samenvatting van informatie over de belangrijkste kenmerken van het bestelde Product, (ii) de relatieve prijs (inclusief toepasselijke belastingen of heffingen), (iii) het betaalmiddel dat kan worden gebruikt om de Producten te kopen, (iv) de leveringsmethoden en de verwachte leveringsdatum van de Producten, ( v) de gerelateerde verzend- en bezorgkosten en (vi) de voorwaarden voor het uitoefenen van het herroepingsrecht.


4.7 Zodra de koopovereenkomst is gesloten, zal WOOLRICH de bestelling van de klant verwerken door een e-mail te sturen met een samenvatting ervan. Deze e-mail houdt echter geen automatische acceptatie van de bestelling zelf in. WOOLRICH behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren van Klanten met wie er een lopend geschil bestaat met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling, die onvoldoende garanties voor de solvabiliteit geven, of die onvolledig of onjuist zijn, of in geval van onbeschikbaarheid van de Producten. In deze gevallen zal WOOLRICH per e-mail informeren dat de overeenkomst niet tot stand is gekomen en dat WOOLRICH de bestelling niet heeft uitgevoerd.


5. Onbeschikbaarheid van producten en overmacht


5.1 Indien een of meer Producten die op de Site worden gepresenteerd niet langer beschikbaar of te koop zijn op het moment dat de bestelling door de Klant wordt verzonden, zal WOOLRICH de Klant onverwijld, en in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen vanaf de dag volgend op die waarop de bestelling is ontvangen, informeren over eventuele onbeschikbaarheid van de bestelde Producten. Bij betaling van de prijs zal WOOLRICH het door de Klant voorgeschoten bedrag onmiddellijk terugbetalen.


5.2 WOOLRICH kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraagde of niet uitgevoerde levering als gevolg van overmacht (inclusief, bij wijze van voorbeeld en niet uitputtend, enig feit of omstandigheid dat onvoorzienbaar, onvermijdelijk en onafhankelijk van de wil van WOOLRICH is zoals bijv. blokkering van vervoermiddelen, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslagen, onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, oorlogen, opsluitingen, stakingen, epidemieën, overheidsmaatregelen, pandemieën, enz.) of onvoorziene omstandigheden. WOOLRICH is niet aansprakelijk jegens Klanten voor schade (direct of indirect), verliezen of kosten geleden als gevolg van de vertraging of niet-uitvoering van de koopovereenkomst van de Producten op de Site als gevolg van de bovengenoemde oorzaken van overmacht, de Klant heeft alleen recht op terugbetaling van de betaalde prijs in geval van onmogelijkheid van levering van de gekochte Producten.

 

6. Kwaliteit en prijzen van producten


6.1 De producten die op de Site te koop zijn zijn alleen nieuwe artikelen, uitgerust met de kenmerken en hoge kwaliteitsnormen die typisch zijn voor kleding van WOOLRICH en die de klant redelijkerwijs mag verwachten.


6.2 De essentiële kenmerken van de Producten worden gepresenteerd op de Site op elke Productpagina. De Klant erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat de afbeeldingen en kleuren van de Producten die te koop worden aangeboden op de Site mogelijk niet overeenkomen met de daadwerkelijke Producten vanwege veranderingen in kleur en/of licht veroorzaakt door de gebruikte internetbrowser of monitor. De Klant ziet af van enige rechten terzake.


6.3 Alle verkoopprijzen van de Producten die worden weergegeven op de Site zijn inclusief btw en alle andere belastingen die van toepassing kunnen zijn met betrekking tot de verkoop, inclusief douanebelastingen, invoerbelastingen, kosten en belastingen van douane-makelaars, indien van toepassing op basis van de bestemming van de bestelling.


6.4 De kosten van verzending en transport, of eventuele andere extra kosten, worden duidelijk weergegeven voordat de bestelling wordt voltooid.


6.5. Alle Producten worden geleverd met een identificatielabel en een zegel voor eenmalig gebruik. Dit label en het bijbehorende zegel maken integraal deel uit van het Product en mogen niet worden verwijderd of beschadigd op straffe van verval van het herroepingsrecht.


6.6. De prijzen, de Producten die op de Site te koop zijn en/of hun kenmerken kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In elk geval wordt de Klant uitgenodigd om, alvorens de bestelling te verzenden, de definitieve verkoopprijs te controleren. Indien de Klant tijdens het selecteren van Producten op de Site constateert dat de prijs van een of meer van de Producten die hij/zij voornemens is te selecteren duidelijk lager is dan de normaal toegepaste prijs (behalve als het gaat om eventuele kortingen en/of promoties die op dat moment van kracht zijn), vanwege een duidelijk technisch probleem met de site, wordt de klant verzocht de bestelling niet af te ronden en het bovengenoemde technische probleem aan de klantenservice te melden in de betreffende sectie "Contact opnemen" van de website. Mocht er aan de andere kant een duidelijk fout zijn in de prijs op de Site in vergelijking met de algemeen bekende prijs van het gekozen Product, dan houdt WOOLRICH zich het recht voor om de verzending niet te bevestigen en onmiddellijk de waarde van de betaalde aankoop terug te betalen, zonder dat de Klant hier gerechtelijk tegen in kan gaan.

 

7. Betalingen


7.1. Voor het betalen van de prijs van de Producten en de betreffende verzend- en leveringskosten kan de Klant een van de methoden kiezen die zijn aangegeven in het onderdeel "Betalingsmethoden" van de Site en/of in het bestelformulier. De aanduidingen in deze sectie vormen een integraal en substantieel onderdeel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en worden daarom geacht volledig bekend en aanvaard te zijn op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. De beschikbare betalingsdiensten hebben echter geen gedifferentieerde of bijkomende kosten.


7.2. De klant is als enige verantwoordelijk voor de ingevoerde gegevens, daarom garandeert hij/zij alleen creditcards te gebruiken die daadwerkelijk ter beschikking staan.


7.3. In geval van betaling met creditcard vindt de betalingsprocedure plaats via een beveiligde verbinding die rechtstreeks is verbonden met de bank die eigenaar en beheerder is van de online betalingsdienst, waartoe WOOLRICH geen toegang heeft. In het bijzonder zal de financiële informatie (bijvoorbeeld het creditcard-/debetkaartnummer of de vervaldatum ervan) via een versleuteld protocol worden doorgestuurd naar de banken die de gerelateerde elektronische betalingsdiensten op afstand aanbieden, zonder dat derden op enige manier toegang kunnen krijgen. Verder zal deze informatie nooit door WOOLRICH worden gebruikt en/of opgeslagen in welk formaat dan ook (ook niet elektronisch). In ieder geval wordt de creditcard belast op het moment van verzending van het gekochte product, behoudens natuurlijk het recht van de klant om het bedrag te laten terugstorten in elk geval van verzuim door WOOLRICH of het niet uitvoeren van de overeenkomst om welke reden dan ook.


7.4. In het geval van keuze voor de methoden PayPal of Klarna, indien van toepassing, wordt de Klant doorverwezen naar de site van de bovengenoemde aanbieder, waar hij/zij voor de Producten zal betalen volgens de procedure die wordt verstrekt en die door dezelfde wordt beheerd, en volgens de voorwaarden van het contract dat tussen de Klant en de aanbieder zelf is overeengekomen. De gegevens die op de site van de aanbieder worden ingevoerd worden rechtstreeks door deze aanbieder verwerkt en niet doorgegeven aan of gedeeld met WOOLRICH. WOOLRICH is derhalve niet in staat om de gegevens van de creditcard die is gekoppeld aan de PayPal- of Klarna-rekening van de Klant of de gegevens van een ander betaalinstrument dat aan deze rekeningen is gekoppeld te kennen en bewaart deze op geen enkele manier. Het totale verschuldigde bedrag wordt door PayPal in rekening gebracht bij het sluiten van de online overeenkomst, terwijl het door Klarna in rekening wordt gebracht op hetzelfde moment als de verzending van het gekochte product. In het geval van beëindiging van de koopovereenkomst en in elk ander geval van terugbetaling, om welke reden dan ook, wordt het bedrag van de terugbetaling ten gunste van de klant bijgeschreven op zijn PayPal-rekening of Klarna-rekening. De tijden voor bijschrijving op het aan deze rekening gekoppelde betaalinstrument zijn uitsluitend afhankelijk van PayPal en Klarna. Zodra de kredietopdracht ten gunste van deze rekening is geplaatst, kan WOOLRICH niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen of uitblijven bij de overdracht van het terugbetalingsbedrag, om deze te betwisten moet de klant rechtstreeks contact opnemen met PayPal of Klarna.

 

8. Verzending en bezorging van producten


8.1 De specifieke methoden van verzending en levering van de Producten worden beschreven in de sectie "Verzending en bezorging" van deze Site, die een integraal en substantieel onderdeel vormt van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. De site geeft de beschikbaarheid van de producten en de levertijden ervan aan, maar deze informatie moet als louter indicatief worden beschouwd en is niet bindend voor WOOLRICH, die hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaardt.

 

9. Wettelijke conformiteitsgarantie - retourzending van beschadigde, defecte of onjuiste producten.


9.1. Overeenkomstig met en voor de doeleinden van Verordening EU 2019/771 van de Consumentenwet (zoals hieronder gedefinieerd), garandeert WOOLRICH de Klant dat de Producten vrij zullen zijn van ontwerp- en materiaalfouten, en ook in overeenstemming met de beschrijvingen die op de Site zijn gepubliceerd, voor een periode van 2 (twee) jaar vanaf de datum van levering van de Producten aan de Klant. De toepasselijkheid van enige garantie is uitgesloten in geval van gebruik of wassen van het Product dat niet in overeenstemming is met aanwijzingen op het Product zelf en/of in de instructies/waarschuwingen ter zake verstrekt door WOOLRICH, of vermeld in de betreffende illustratieve documentatie, labels of etiketten.


9.2. De Klant kan eventuele gebreken en/of non-conformiteiten van de Producten melden, door naar de Klantenservice, via de sectie "Contact opnemen" op de Site, hierover te communiceren, met een indicatie van het gevonden defect en/of non-conformiteit, en ook het Product terug te sturen naar WOOLRICH, door het aanbrengen van het voorgedrukte verzendlabel dat hiervoor aanwezig is in het ontvangen pakket op het terug te sturen pakket, volgens de aanwijzingen die al zijn vermeld in de sectie "Retourneren en terugbetalen". WOOLRICH zal de door de Klant gemelde gebreken en non-conformiteiten evalueren via de WOOLRICH-assistentiedienst. De Klant is zich ervan bewust dat, ingeval van conformiteitsgebreken die zich hebben geopenbaard of zijn gemeld meer dan een jaar na de levering van het goed, de bewijslast om aan te tonen dat het conformiteitsgebrek reeds bestond ten tijde van de levering van het goed bij hem ligt.


9.3. In geval van gebreken en/of non-conformiteit van een Product heeft de Klant het recht op herstel van de conformiteit van het Product zelf, door reparatie of vervanging, of met alternatieve oplossingen in de gevallen uitdrukkelijk voorzien door art. 135 e.v. van de Consumentenwet. De Klant die een beschadigd, niet-conform, defect of onjuist Product heeft ontvangen, kan de reparatie of vervanging hiervan, of, indien van toepassing, de alternatieve oplossingen voorzien in de Consumentenwet, aanvragen. Overeenkomstig en voor de doeleinden van Verordening EU 2019/771 en art. 128 en volgende van de Consumentenwet vallen de Producten die via de Site zijn gekocht onder de wettelijke conformiteitsgarantie, die conformiteitsgebreken van de Producten dekt die bestaan op het moment van levering van het goed en die zich manifesteren binnen twee jaar vanaf dat moment.


9.4. Als de non-conformiteit van het Product wordt vastgesteld en WOOLRICH zich ertoe heeft verbonden de Klant de betaalde prijs terug te betalen, zal de terugbetaling, waar mogelijk, plaatsvinden via dezelfde betalingsmethode die de Klant heeft gebruikt bij de aankoop van het Product op de Site of, als alternatief via overschrijving. In het laatste geval is het de verantwoordelijkheid van de klant om WOOLRICH via de sectie "Contact opnemen" op de Site, de bankgegevens te communiceren om de overschrijving uit te kunnen voeren en ervoor te zorgen dat WOOLRICH in staat is om het verschuldigde bedrag terug te betalen.


9.5. Met betrekking tot eventuele schade veroorzaakt door gebreken in de Producten zijn de bepalingen van Richtlijn 85/374/EEG en de Consumentenwet van toepassing.

 

10. Herroepingsrecht


10.1. Zoals ook gespecificeerd in de betreffende sectie "Retourneren en terugbetalingen" heeft de Klant het recht om het contract met WOOLRICH voor de aankoop op de Site van een of meer Producten te herroepen, zonder boete en zonder opgave van de reden, niet later dan 14 (veertien) dagen vanaf de dag van ontvangst van de gekochte producten. Het is echter niet mogelijk om het gekozen kledingstuk te ruilen met een ander Product.


10.2. Vóór het verstrijken van de herroepingstermijn zoals hierboven bepaald kan de Klant het retourverzoek rechtstreeks vanaf de Site indienen door het retourverzoek in te vullen en op te sturen naar WOOLRICH volgens deze instructies; of door middel van een andere expliciete verklaring van zijn beslissing om zich terug te trekken uit het contract, die aan de WOOLRICH-klantenservice moet worden meegedeeld, met inbegrip van de details van de aankoop, de datum van bestelling of ontvangst en de naam en het adres van de klant.


10.3. De verzendkosten met betrekking tot het retourneren van de Producten zijn voor rekening van het bedrijf WOOLRICH als de Klant het voorbedrukte zelfklevende label gebruikt dat zich aan de binnenkant van de originele verpakking bevindt. Met deze procedure kan het bedrijf WOOLRICH de retourkosten rechtstreeks aan de koerier betalen en op elk moment de locatie van het pakket controleren. Indien de Klant ervoor kiest een andere koerier te gebruiken om de Producten te retourneren, zijn de verzendkosten voor eigen rekening, inclusief de verantwoordelijkheid in geval van verlies of beschadiging van de Producten.

 

10.4. Hierbij geldt dat aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan om het bovengenoemde herroepingsrecht uit te oefenen:


- het Product mag op geen enkele manier zijn gebruikt, gewassen, gewijzigd of beschadigd;


- het identificatielabel moet nog steeds aan het Product zijn bevestigd, intact en niet beschadigd, met de zegel voor bewijs van gebruik die een integraal onderdeel van het Product is;


- het Product moet worden geretourneerd in de originele, onbeschadigde verpakking (deze mag wel geopend zijn) waarin het is bezorgd;


- het Product moet in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen vanaf de datum van ontvangst van de mededeling waarmee de Klant het herroepingsrecht uitoefent bij de afzender of WOOLRICH worden afgeleverd.


10.5. Na ontvangst van het Product zal WOOLRICH de nodige controles uitvoeren. In het geval dat de controles positief worden afgesloten, stuurt WOOLRICH per e-mail de bevestiging van acceptatie van de geretourneerde Producten. De terugbetaling van het bedrag dat door de Klant is betaald voor de Producten die WOOLRICH geretourneerd heeft gekregen (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de Klant voor een ander type levering dan het goedkoopste type standaardlevering aangeboden door WOOLRICH zelf) zal plaatsvinden binnen de kortst mogelijke termijn en in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen vanaf de datum van ontvangst door WOOLRICH van de mededeling waarmee de Klant de herroeping uitoefent, onverminderd het recht van WOOLRICH om de betaling in te houden totdat WOOLRICH de producten terug heeft ontvangen.


10.6. De terugbetaling vindt, waar mogelijk, plaats via dezelfde betalingsmethode die de Klant heeft gebruikt bij de aankoop van het Product op de Site, of via bankoverschrijving; in het laatste geval is het de verantwoordelijkheid van de klant om WOOLRICH via de sectie "Contact opnemen" op de Site, de bankgegevens te communiceren om de overschrijving naar haar/hem uit te kunnen voeren.


10.7. In overeenstemming met art. 59 van de Consumentenwet is het herroepingsrecht uitgesloten in het geval de Klant op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten heeft gekocht.


11. Communicaties


11.1. Alle informatie over de Producten en hun verkoop kan worden verkregen via de Klantenservice. In de rubriek "Contact opnemen" is contactinformatie voor de klantenservice te vinden.


12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter - bemiddelingspoging - europees odr-platform


12.1. Zonder afbreuk te doen aan de toepassing van dwingende reguleringen van Europese oorsprong ter bescherming van de consument, worden de huidige Algemene Verkoopvoorwaarden beheerst door Italiaanse wetgeving en in het bijzonder door het Wetgevend Decreet d.d. 6 september 2005, nr. 206 (Consumentenwet), zoals deze geamendeerd is door het wetgevend decreet d.d. 4 november 2021, nr. 170, in het eerste onderdeel "De rechten van consumenten door contracten" (zoals geamendeerd door Wetgevend Decreet d.d. 21 februari 2014, n. 21), onder specifieke verwijzing naar de reguleringen m.b.t. contracten op afstand en door Wetgevend Decreet d.d. 9 april 2003, nr. 70, aangaande bepaalde aspecten m.b.t. elektronische handel.


12.2. Voor elk geschil tussen de partijen met betrekking tot deze overeenkomst is de rechtbank in wiens arrondissement je de woon- of verblijfplaats hebt; voor alle andere geschillen is de rechtbank van Milaan exclusief bevoegd.


12.3. In het geval van slechte dienstverlening of een geschil tussen Woolrich en een van onze gebruikers/klanten die in Italië wonen garanderen wij onze deelname aan een poging tot een vriendschappelijk schikking die de gebruiker kan indienen via RisolviOnline, https://www.risolvionline.com/index.php, een onafhankelijke en institutionele dienst geleverd door de Arbitratiekamer van Milaan, een maatschappij van de Kamer van Koophandel Milan Monza Brianza Lodi.


12.4. In geval van geschillen die voortvloeien uit de Algemene Verkoopvoorwaarden tussen WOOLRICH en klanten die woonachtig zijn in de EU stelt de Europese Commissie een platform ter beschikking voor alternatieve buitengerechtelijke geschillenbeslechting, toegankelijk op de website http://ec.europa. eu/odr.


13. Wijzigingen en updates


13.1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van WOOLRICH worden gewijzigd, ook met het oog op eventuele wijzigingen in de regelgeving. De gewijzigde Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van kracht vanaf de datum van publicatie op de Site en zijn vanaf die datum altijd en in ieder geval bindend voor de Klanten.


Tekst van kracht sinds 01-01-2022