Algemene verkoopsvoorwaarden

Tekst van kracht sinds 01.09.2020


Definities

In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden hebben de hieronder gebruikte termen, indien die met een hoofdletter worden geschreven, de betekenis die hen in dit hoofdstuk wordt meegegeven. De termen die in het enkelvoud zijn aangegeven, kunnen ook in het meervoud worden gebruikt en omgekeerd.


Klanten: elke natuurlijke persoon die zich kwalificeert als Consument en die aankopen doet via de Site.


Consumentenwetboek: verwijst naar het Italiaanse wetsdecreet van 6 september 2005, nr. 206 en latere wijzigingen.


Algemene Verkoopsvoorwaarden: geeft deze algemene voorwaarden aan, in de versie die van tijd tot tijd op de Site wordt gepubliceerd.


Consument: geeft op grond van artikel 3, komma 1, letter a) van het Consumentenwetboek de natuurlijke persoon aan die Producten van de Site koopt voor doeleinden die geen verband houden met een eventuele ondernemers-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit.


Woolrich-merken: de handelsmerken "Woolrich" en/of, in het algemeen, elk ander handelsmerk dat eigendom is van (of in licentie is gegeven aan) een bedrijf dat behoort tot de Woolrich Group


Producten: geeft de producten aan die beschikbaar zijn voor aankoop op de Site en behoren tot een of meer Woolrich-Merken.


Site: geeft de website aan die te bereiken is via www.woolrich.com.


Woolrich: de onderneming Woolrich Europe S.p.A., met enige aandeelhouder, met zetel in Via della Cooperazione n. 21, I-40129 Bologna, Italië, ingeschreven bij het Bedrijfsregister van Bologna en met fiscaal nummer 03506281207, bestuurd en gecoördineerd door Woolrich International Limited.


Onderwerp van de Algemene Verkoopsvoorwaarden en beperkingen

1. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden regelen de voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen Woolrich en de Klant, in verband met de aankoop van Producten via de Site. De Producten worden vervaardigd door Woolrich en/of door Woolrich geautoriseerde fabrikanten.


2. De verkoop van Producten via de Site is uitsluitend en bedoeld voor Klanten die in aanmerking komen als Consument zoals bepaald in het Consumentenwetboek. Daarom behoudt Woolrich zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder enige twijfel, bestellingen van andere partijen dan Consumenten of in ieder geval van partijen die niet beantwoorden aan het commerciële beleid, niet op te volgen. Niettemin, indien een of meer Producten, om welke reden dan ook, worden gekocht door personen die niet als Consument kwalificeren, dan zijn deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ook op hen van toepassing, met de volgende uitzonderingen: (i) de koper zal geen herroepingsrecht krijgen overeenkomstig de artikels 25/30 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (en waarnaar verwezen wordt op het specifieke deel van de Site), (ii) de koper zal niet kunnen genieten van de garantie op de Producten aangegeven in de artikels 19/23 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (en waarnaar wordt verwezen in het specifieke deel van de website) en (iii) in ieder geval heeft de koper geen recht op de bescherming die ten gunste van de Consument wordt geboden in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (die de dwingende wettelijke bepalingen weerspiegelen of naleven) en/of in enige Italiaanse of Europese wetgeving ter bescherming van de Consument, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het Consumentenwetboek, Richtlijn 1999/44/EG en, indien van toepassing, Richtlijn (EU) 2019/771.


3. De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op de levering van diensten en/of de verkoop van producten door derden anders dan Woolrich, die op de Site vermeld kunnen zijn of die te bereiken zijn via links, banners of andere hyperlinks, waarvoor Woolrich geen aansprakelijkheid aanvaardt.


4. Om aankopen te doen via de Site verklaart en garandeert de Klant dat hij of zij meerderjarig is (achttien jaar) en over handelingsbekwaamheid beschikt.


Sluiting van de overeenkomst

5. Om de koopovereenkomst voor een of meer Producten op de Site te sluiten, dient de Klant het elektronische bestelformulier in te vullen en elektronisch naar Woolrich te sturen, volgens de instructies in de daarvoor bestemde box.


6. In de bestelbox wordt, voor zover die niet al is aangegeven in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, de precontractuele informatie verstrekt die vereist is volgens de geldende wetgeving en in het bijzonder: (i) een adequaat overzicht van de belangrijkste kenmerken van het bestelde Product, (ii) de relevante prijs (inclusief toepasselijke belastingen of heffingen), (iii) de betaalmiddelen die kunnen worden gebruikt om de Producten te kopen, (iv) de leveringsmethoden en de verwachte leveringsdatum van de Producten, (v) de relevante verzend- en leveringskosten, (vi) de voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht (zie hieronder de artikels 26/31 en het betreffende deel van de Site), evenals (vii) de methoden en tijdstippen voor het retourneren van de Producten.


7. Onder voorbehoud van wat in art. 8 hieronder is bepaald, komt de overeenkomst tot stand wanneer Woolrich het naar behoren ingevulde bestelformulier elektronisch ontvangt, na controle van de juistheid van de ingevoerde gegevens en aanvaarding van de Algemene Verkoopsvoorwaarden door de Klant. Het bestelformulier wordt gearchiveerd gedurende de periode die nodig is om de bestellingen te verwerken en in ieder geval binnen de voorwaarden van de wet. Via de sectie "Mijn Account" zullen de Klanten dit kunnen raadplegen.


8. Zodra de overeenkomst is gesloten en de inkooporder is aangenomen, stuurt Woolrich de klant per e-mail een ontvangstbewijs voor de inkooporder met de informatie die ook op het bestelformulier staat. Onverminderd de bepalingen van bovenstaand artikel 2 met betrekking tot het recht van Woolrich om bestellingen van andere partijen dan Consumenten te weigeren of bestellingen die niet in overeenstemming zijn met het commerciële beleid, kan Woolrich weigeren om bestellingen te verwerken die onvoldoende garanties bieden voor de solvabiliteit van de Klant of die onvolledig of onjuist zijn of indien de Producten om welke oorzaak of reden dan ook niet beschikbaar zijn. In dergelijke gevallen zal Woolrich de Klant tijdig per e-mail informeren dat de overeenkomst niet is gesloten en dat de kooporder niet is uitgevoerd. Het zal hierbij de redenen hiervoor vermelden.


Onbeschikbaarheid van de Producten en overmacht

9. Indien een of meer Producten die op de Site worden aangeboden niet meer beschikbaar of te koop zijn op het ogenblik dat de Klant de bestelbon verstuurt, zal Woolrich de Klant onmiddellijk en in elk geval binnen 30 (dertig) dagen vanaf de dag die volgt op de dag van ontvangst van de bestelling, op de hoogte brengen van de onbeschikbaarheid van de bestelde Producten. Indien er al een bedrag is betaald, zal Woolrich het voorschot van de Klant onmiddellijk terugbetalen. Woolrich kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een bestelling die niet of te laat wordt geleverd als gevolg van overmacht (met inbegrip van maar niet beperkt tot onvoorziene, onvermijdelijke en onbedoelde gebeurtenissen of omstandigheden waarop Woolrich geen invloed heeft, zoals bijvoorbeeld het vastzitten van transportmiddelen, aardbevingen, brand, storm, overstromingen, blikseminslag, storing van het telecommunicatienetwerk, oorlog, lock-out, stakingen, epidemieën, officiële maatregelen, enz.) of onvoorziene omstandigheden. Woolrich is niet aansprakelijk voor enige schade (rechtstreeks of onrechtstreeks), verlies of kosten die voortvloeien uit de vertraagde uitvoering of het uitblijven van de uitvoering van de verkoopovereenkomst van de Producten op de Site ten gevolge van bovengenoemde overmacht. De Klant heeft enkel recht heeft op de terugbetaling van het eventueel betaalde bedrag en indien de aangekochte Producten niet kunnen worden geleverd.


Kwaliteit en prijzen van de Producten

10. De Site biedt alleen producten te koop aan van een of meer Woolrich-merken en/of die geproduceerd zijn door fabrikanten die hiertoe door Woolrich zelf zijn geautoriseerd. Op de Site worden uitsluitend nieuwe artikels aangeboden, met de kenmerken en hoge kwaliteitsnormen die typisch zijn voor Woolrich-kleding en die de Klant redelijkerwijs kan verwachten.


11. De essentiële kenmerken van elk Product worden op de Site op in een Productfiche voorgesteld. De Klant erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat de afbeeldingen en kleuren van de Producten die op de Site te koop worden aangeboden, mogelijk niet overeenstemmen met de werkelijke kleuren. Dit komt door wijzigingen van de kleur en/of het licht, die worden veroorzaakt door de gebruikte internetbrowser of monitor. De Klant zal hier dan ook geen bezwaar tegen maken.


12. De prijzen van de Producten zijn uitgedrukt in Euro. Indien als gevolg van de wisselkoers van de valuta waarin de betaling door de Klant is uitgedrukt - of om andere redenen - de waarde op de Productfiche zou veranderen, dan wordt die nieuwe prijs vermeld in de orderbevestiging van Woolrich. De prijs van de Producten is de prijs die op de Site staat aangegeven op het moment dat de Klant de bestelling verstuurt. De prijzen zijn inclusief de standaard verpakkingskosten, BTW (indien van toepassing) en eventuele indirecte belastingen (indien van toepassing) en, waar uitdrukkelijk aangegeven vóór en tijdens het plaatsen van de bestelling op de Site, de verzendkosten.


13. Indien levering buiten de Europese Unie via de Site mogelijk is en de Klant verzoekt om Producten in een niet-EU-land te leveren, dan zal de totale prijs inclusief indirecte belastingen (indien van toepassing), exclusief eventuele douanerechten en enige andere omzetbelasting zijn die in het niet-EU-land van bestemming is voorzien. De Klant verplicht zich van bij het begin tot de betaling van die eventuele bedragen, bovenop de prijs van de gekochte Producten, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van het land waar de Producten worden geleverd. De Klant wordt verzocht zich te wenden tot de bevoegde autoriteiten van het land waar hij verblijft of het land van bestemming van de Producten. Daar kan hij inlichtingen inwinnen over de eventuele rechten of belastingen die in dat land van toepassing zijn. Tenzij anders vermeld in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, is de Klant als enige verantwoordelijk voor alle verdere kosten, lasten, belastingen en/of rechten die een bepaald land kan toepassen op Producten die in het kader van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn besteld. De Klant verklaart dat het ontbreken van kennis van eventuele kosten, lasten, rechten, belastingen en/of heffingen zoals bedoeld in deze paragraaf, geen reden is voor de beëindiging van de Aankoopovereenkomst van het Product en dat hij deze lasten op geen enkele wijze aan Woolrich in rekening kan brengen of dat van Woolrich kan eisen.


14. Alle producten zijn voorzien van een identificatieplaatje met een wegwerpverzegeling. Deze tag en de bijbehorende verzegeling maken integraal deel uit van het product en mogen niet worden verwijderd of beschadigd, op straffe van verlies van het herroepingsrecht overeenkomstig onderstaande artikels 25/30.


15. De prijzen, de Producten die op de Site te koop zijn en/of hun kenmerken kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Die wijzigingen zijn alleen van toepassing op bestellingen die op de datum van de wijziging nog niet zijn bevestigd. In elk geval wordt de Klant uitgenodigd om, vooraleer hij de bestelbon overeenkomstig art. 5 hierboven verstuurt, de definitieve verkoopprijs na te kijken. Indien de Klant bij het selecteren van de Producten op de Site vaststelt dat de prijs van een of meerdere Producten die hij wil selecteren duidelijk lager is dan de prijs die normaal gesproken wordt toegepast (uitgezonderd bij eventuele kortingen en/of promoties die op dat moment van kracht zijn), als gevolg van een duidelijk technisch probleem met de Site, wordt de Klant verzocht om zijn aankooporder niet te voltooien en het voornoemde technische probleem bij de Klantendienst te melden via de rubriek "Contact" op de Site.


Betalingen

16. De Klant moet de prijs van de Producten en de relatieve verzend- en leveringskosten betalen op het ogenblik dat hij de bestelling plaatst en dit met de gegevens op het bestelformulier. De Klant kan gebruik maken van de volgende betaalmiddelen:

  • creditkaart (of debetkaart)
  • Paypal
  • Betaling bij levering (onder rembours)
  • Overschrijving via Sofort en/of andere elektronische betaalmethoden

Verdere en/of andere betaalmethoden kan de Klant pas gebruiken wanneer die in het betreffende deel van de Site zijn ingevoegd. In dat geval worden deze Algemene Verkoopsvoorwaarden dienovereenkomstig aangepast. De Klant is zich ervan bewust en accepteert dat de hierboven aangegeven betaalmethoden mogelijk niet allemaal beschikbaar zijn met betrekking tot aankopen buiten het Italiaanse grondgebied.


17. Het gebruik van bruikbare credit- en debetkaarten en financiële informatie (bijv. creditkaartnummer, gebruikers- en eigendomsverificatiecodes of vervaldatum, enz.) wordt beschermd door middel van cryptografische protocollen en speciale beveiligingssystemen voor online transacties. Woolrich zal die gegevens enkel gebruiken om de procedures voor de aankoop van Producten te vervolledigen en om eventuele terugbetalingen uit te voeren in geval van retourneren van de Producten, of indien het nodig is om fraude op de Site te voorkomen of te melden bij de politie.


Verzending en levering van Producten

18. De specifieke voorwaarden voor de verzending en levering van de Producten zijn beschreven in de rubriek "Verzending en Levering" op de Site. Die rubriek maakt een integraal en substantieel deel uit van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. De Site geeft de beschikbaarheid van de Producten en hun leveringstermijnen aan, maar deze informatie is louter indicatief en niet bindend. Woolrich aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.


Wettelijke conformiteitsgarantie - Retourneren van beschadigde, defecte of verkeerde Producten

19. Overeenkomstig en met het oog op de toepassing van Richtlijn 1999/44/EG, het Consumentenwetboek en, indien van toepassing, de Richtlijn (EU) 2019/771, garandeert Woolrich de Klant die in overeenstemming met het Consumentenwetboek als Consument wordt beschouwd, dat de Producten vrij zijn van ontwerp- en materiaalfouten en gedurende een periode van 2 (twee) jaar vanaf de datum van levering van de Producten aan de Klant voldoen aan de beschrijvingen die op de Site zijn gepubliceerd. In geval het Product gebruikt of gewassen is op een manier die niet in overeenstemming is met het correcte gebruik of wassen van het Product en/of met de bijhorende instructies/waarschuwingen van Woolrich of de instructies op de illustratieve referentiedocumenten, labels of etiketten, is de garantie niet geldig.


20. Op straffe van verbeurdverklaring van deze garantie is de Klant verplicht om eventuele defecten en/of non-conformiteiten van de Producten binnen en uiterlijk 2 (twee) maanden na de ontdekking ervan te melden. Hij kan dit doen door contact op te nemen met de Klantendienst van de Site via de rubriek «Contacteer ons» op de Site, met vermelding van het geconstateerde defect en/of de geconstateerde non-conformiteit. Ook kan hij het Product naar Woolrich terugsturen. Hierbij brengt hij het voorgedrukte verzendingsetiket op de voor de terugzending gebruikte verpakking aan volgens de instructies die hiervoor reeds zijn voorzien in de rubriek "Recht van herroeping". Woolrich zal de door de Klant gemelde defecten en non-conformiteiten via de serviceafdeling van Woolrich beoordelen.


21. In geval van defecten en/of niet-conformiteit van een Product heeft de Klant het recht om de conformiteit van het Product zelf te herstellen, door middel van reparatie of vervanging, of door middel van alternatieve oplossingen in de gevallen die uitdrukkelijk zijn voorzien in artikel 130 van het Consumentenwetboek. De Klant die een beschadigd, niet-conform, gebrekkig of onjuist Product heeft ontvangen, kan uiterlijk 2 (twee) maanden na de ontdekking ervan vragen om reparatie of vervanging, of, indien van toepassing, om de alternatieve verhaalsmogelijkheden waarin het Consumentenwetboek voorziet. Overeenkomstig en in het kader van Richtlijn 1999/44/EG en de artikels 128 en volgende van het Consumentenwetboek, vallen de via de Site aangekochte Producten onder de wettelijke conformiteitsgarantie. Die dekt de conformiteit van de Producten gedurende een maximale periode van 24 (vierentwintig) maanden vanaf de levering.


22. Indien de niet-conformiteit van het product wordt vastgesteld en Woolrich zich ertoe heeft verbonden het betaalde bedrag aan de Klant terug te betalen, dan zal de terugbetaling, indien mogelijk, gebeuren via hetzelfde betaalmiddel als dat wat de Klant gebruikt bij de aankoop van het Product op de Site of, als alternatief, via een bankoverschrijving. In dit laatste geval is het de verantwoordelijkheid van de Klant om Woolrich, opnieuw via de rubriek «Contacteer ons» op de Website, op de hoogte te brengen van de bankgegevens die nodig zijn om de overschrijving uit te voeren en om Woolrich in staat te stellen het verschuldigde bedrag terug te betalen.


23. Wat betreft eventuele schade als gevolg van defecten van de producten zijn de bepalingen van Richtlijn 85/374/EEG en het Consumentenwetboek van toepassing.


Klantenservice

24. Alle informatie over de Producten en hun verkoop is beschikbaar bij de Klantenservice. In de rubriek "Contacten" vindt u de contactpersonen van de Klantenservice.


Herroepingsrecht

25. Zoals ook vermeld staat in de specifieke paragraaf "Herroepingsrecht", heeft de Klant die als "Consument" kan worden beschouwd, in het kader van het Consumentenwetboek het recht om de overeenkomst met de Tussenpersoon voor de aankoop op de Site van een of meer Producten te herroepen, zonder boete en zonder opgave van reden, binnen en niet later dan 14 (veertien) dagen na de dag van ontvangst van de gekochte Producten. Het is echter niet mogelijk om het gekozen kledingstuk te vervangen door een ander Product. De herroepingstermijn loopt af na 14 (veertien) dagen vanaf de dag waarop de Klant of een derde, die niet de door Woolrich aangewezen vervoerder is maar door de Klant zelf is aangesteld, de Producten ontvangt. Binnen die termijn moet de Klant hem een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van herroeping bezorgen gericht via het contactformulier dat op onze webpagina onderaan het kopje ‘Contact’ terug te vinden is.


26. De Klant dient het Product uiterlijk 14 (veertien) dagen nadat hij Woolrich op de hoogte heeft gesteld van zijn uitoefening van het herroepingsrecht, te retourneren naar het in de volgende paragraaf vermelde adres. De Klant kan het Product gratis retourneren door het af te leveren bij een door Woolrich aangegeven afhaalpunt. De Klant moet het voorgedrukte verzendingsetiket gebruiken en aanbrengen op het pakket met het te retourneren Product.


27.Omissis


28. De volgende voorwaarden zijn echter noodzakelijk om het bovengenoemde herroepingsrecht te kunnen uitoefenen:

  • het Product mag niet zijn gebruikt, gedragen, gewassen, veranderd of op enigerlei wijze zijn beschadigd;
  • de identificatietag moet nog steeds, intact en onbeschadigd, aan het Product bevestigd zijn, samen met de verzegeling die integraal deel uitmaakt van het Product zelf;
  • het Product moet worden geretourneerd in dezelfde originele verpakking waarin het werd geleverd. De verpakking moet intact zijn (met uitzondering van de opening);
  • het Product moet in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de kennisgeving waarmee de Klant het herroepingsrecht uitoefent, aan de expediteur of aan Woolrich worden overgedragen.

29. Na ontvangst van het Product zal Woolrich de nodige onderzoeken uitvoeren. Indien de controles met succes worden afgerond, stuurt Woolrich per e-mail een bevestiging dat het de geretourneerde Producten aanvaardt. De terugbetaling van het door de Klant betaalde bedrag voor de Producten die zijn geretourneerd en door Woolrich aanvaard (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de Klant voor een ander type levering dan de door Woolrich zelf aangeboden goedkoopste standaardlevering) dient zo snel mogelijk te gebeuren en in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen nadat Woolrich het bericht van herroeping van de Klant heeft ontvangen. Woolrich behoudt hierbij het recht om de terugbetaling in te houden tot het het bewijs heeft ontvangen dat het te retourneren Product is verzonden. De terugbetaling gebeurt, indien mogelijk, via hetzelfde betaalmiddel als dat wat de Klant heeft gebruikt bij de aankoop van het Product op de Site, of via een bankoverschrijving. In dat laatste geval is de Klant verantwoordelijk voor het informeren van Woolrich, via de rubriek "Contact" op de Site, over de bankgegevens voor de overschrijving.


30. De Klant is verantwoordelijk voor de waardevermindering van de Producten indien die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de werking, de aard en de kenmerken van de Producten na te gaan. Daarom zal de Klant, indien de geretourneerde Producten gewijzigd of beschadigd blijken (bijvoorbeeld met tekenen van slijtage, scheuren, krassen, vervorming, enz.), niet compleet zijn met alle elementen en accessoires (inclusief labels, identificatietags en verzegeling ongewijzigd en bevestigd aan het Product) of niet vergezeld gaan van de originele verpakking, aansprakelijk zijn voor de vermindering van de vermogenswaarde van het Product. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht zal de Klant alleen recht hebben op terugbetaling van het bedrag gelijk aan de eventuele restwaarde van het Product zelf. Daarom wordt de Klant verzocht om het Product niet meer vast te nemen dan strikt noodzakelijk is om de werking, de aard en de kenmerken ervan vast te stellen, om de originele verpakking van de Producten te bedekken met een andere beschermende verpakking zodat de originele verpakking intact blijft en om het product tijdens het transport te beschermen (onder meer door middel van opschriften of etiketten).


Privacy en Cookies

31. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens is beschikbaar in het gedeelte "Bescherming van de persoonsgegevens", terwijl informatie over de door de Site gebruikte cookies beschikbaar is in het gedeelte "Cookiebeleid".


Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbank - Bemiddelingspoging - Europees ODR-platform

32. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden geregeld door de Italiaanse wetgeving, met inbegrip van met name het Consumentenwetboek en het Wetsbesluit nr. 70/2003.


33. In het geval van een geschil tussen Woolrich en een Consument, dat voortvloeit uit deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, garanderen wij dat Woolrich zal meewerken aan een poging tot een minnelijke schikking. Die kunnen Klanten aanbrengen voor RisolviOnline, een onafhankelijke en institutionele dienst van de Arbitragekamer van de Kamer van Koophandel van Milaan, en die het mogelijk maakt om een bevredigende overeenkomst te bereiken, met de hulp van een neutrale en competente bemiddelaar, op een vriendelijke en veilige manier op het internet. Voor meer informatie over de regels van RisolviOnline of om een verzoek tot bemiddeling te sturen, surft u naar: www.risolvionline.com.


34. Als alternatief voor de bemiddelingspoging zoals hierboven beschreven in artikel 33, heeft de Consument ook het recht op toegang tot het Europese Platform voor Onlinegeschillenbeslechting (het "Europese ODR-platform") om geschillen rond op de Site gekochte Producten op te lossen. Het Europees ODR-platform is ontwikkeld en beheerd door de Europese Commissie, in overeenstemming met Richtlijn 2013/11/EU en Verordening (EU) nr. 524/2013, om de onafhankelijke, onpartijdige, transparante, doeltreffende, snelle en eerlijke buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen te vergemakkelijken die voortvloeien uit contracten voor onlineverkoop of -diensten tussen een in de Europese Unie wonende Consument en een in de Unie gevestigde zelfstandige. Dit gebeurt door tussenkomst van een ADR-orgaan (Alternatieve geschillenbeslechting) dat zich daarbij heeft aangesloten en dat kan worden geselecteerd uit een speciale lijst die hiervoor is opgesteld. Voor meer informatie over het Europese ODR-platform of, als u een Consument bent, om via dit Platform een alternatieve geschillenbeslechtingsprocedure te starten met betrekking tot een verkoopcontract van een of meer Producten op de Site, kunt u terecht op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.


35. Indien u zich niet houdt aan een van de bemiddelingspogingen zoals bedoeld in bovenstaande artikels 33 of 34 of indien de poging niet succesvol is, zal elk geschil met betrekking tot de aankoop van Producten op de Site en/of het gebruik van de Site zelf, altijd worden voorgelegd aan de rechter van de plaats waar de Klant als "Consument" zijn woonplaats of domicilie heeft. Elk ander geschil met betrekking tot de aankoop van de Producten op de Site en/of het gebruik van de Site zelf, met partijen die niet als Consument kwalificeren, zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Milaan, onverminderd het recht van Woolrich om een vordering in te stellen bij elke andere bevoegde Rechtbank.


Wijzigingen en updates

36. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd en volgens goeddunken van Woolrich worden gewijzigd, ook met het oog op eventuele reglementaire wijzigingen. De gewijzigde Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van kracht vanaf de datum van publicatie op de Site en zijn vanaf die datum altijd bindend voor Klanten.