Verklaring krachtens art. 13 van de EU-verordening 2016/679

 

1. Voorwoord


Voor Woolrich Europe SpA (hierna ook alleen "Woolrich" of "Bedrijf”) zijn uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens bijzonder belangrijk; daarom verzamelen en behandelen we ze met de grootste zorg en aandacht, terwijl we tegelijkertijd specifieke en afdoende technische en organisatorische maatregelen nemen om de totale veiligheid van de verwerking te garanderen.


Daarom informeren wij je op grond van art. 13 van de Europese Verordening 2016/679 ("AVG" of "Verordening") en de Privacy Wet ("Privacy Wet"), zoals geamendeerd bij wetsdecreet 101/2018 (gezamenlijk ook de "Regelgeving"), dat de verwerking van jouw persoonsgegevens plaats heeft volgens methoden die afdoende zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen en wordt uitgevoerd met behulp van geschreven, en ITC-media, zoals gespecificeerd in deze verklaring.


De onderstaande informatie is daarom relevant, zowel in het geval dat je de Woolrich Europe S.p.a.-site ("Site") bezoekt en besluit om er doorheen te bladeren met behulp van zijn services, zonder producten te kopen, als in het geval dat je besluit om een of meer producten te kopen.


Lees ook, als je dit nog niet hebt gedaan, de Algemene Verkoopvoorwaarden en het Website Cookiebeleid, van de site.


2. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking


De verwerking van je persoonsgegevens wordt uitgevoerd door: Woolrich Europe SpA, met enig aandeelhouder, met maatschappelijke zetel op de Via della Cooperation nr. 21, I-40129 te Bologna, als Verwerkingsverantwoordelijke op grond van en voor de doeleinden van de Verordening.


Voor alle vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, kan je te allen tijde contact opnemen met het bedrijf door een verzoek te sturen via de volgende referenties:


Het bedrijf heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (“DPO”) aangesteld overeenkomstig de artikelen 37 en volgende van de Europese Verordening 2016/679, die kan worden gespecificeerd als Paola Casaccino, met wie contact kan worden opgenomen op het onderstaande e-mailadres.


Verwerkingsverantwoordelijke

Bedrijfsnaam: Woolrich Europe SpA

Geregistreerd kantoor adres: Via della Cooperazione nr. 21, I-40129 Bologna

Telefonische contactgegevens: +39 051 41 61 411

Contactgegevens e-mail: dpo@woolrich.com.

 

3. Type Verwerkte Gegevens, Doeleinden en Rechtsgrond van de verwerking


De persoonsgegevens die het bedrijf verwerkt zijn de gegevens die je ons verstrekt tijdens het browsen of het gebruik van de diensten die door het bedrijf via de website www.woolrich.com of die u ons verstrekt in een van onze winkels om je account te registreren, om deel te nemen aan een evenement of om een aankoop te doen of om een btw-teruggave te vragen.


De Verwerkingsverantwoordelijke kan daarom gegevens over je verzamelen, zoals naam, achternaam, verblijfplaats/woonplaats, fiscale code; zijn foto tijdens een evenement telefoonnummer/e-mailadres, demografische informatie zoals geboortedatum of geslacht, IP-adres, bestemmingsadres van de producten, informatie met betrekking tot de vaststelling van je maat, naast de gegevens, uiteraard, met betrekking tot de toegangsgegevens, de gedane aankopen en de aangevraagde diensten, evenals de producten die zijn bekeken en/of ingevoerd in de winkelwagen en navigatiegegevens.


Er worden geen bijzondere gegevens krachtens art. 9 AVG verwerkt of gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten krachtens art. 10 AVG.


Als je persoonsgegevens eenmaal zijn verzameld, worden ze verwerkt voor de volgende doeleinden:

Doeleind

Rechtsgrond

A: Om de goede werking van onze webpagina's en hun inhoud te garanderen.

De verwerkingen die voor deze doeleinden worden uitgevoerd, zijn gebaseerd op een legitiem belang van de Verwerkingsverantwoordelijke en vereisen geen specifieke toestemming van de betrokkene.

B: Direct marketing, zoals de promotie van productverkopen via telefoon, geautomatiseerde communicatiesystemen, whatsapp en/of andere vormen van instant messaging, e-mail, enz., voor uitnodigingen voor speciale evenementen, markt- en klanttevredenheidsonderzoeken.

Verwerkingen die voor deze doeleinden worden uitgevoerd, worden uitgevoerd met de specifieke en vrije toestemming van de betrokkene. Dit is onderworpen aan de onderstaande bepalingen voor zogenaamde "soft spam".

C: Analyse van getoonde inkoopkeuzes en interesses, onder meer door middel van geautomatiseerde verwerking (Profiling).

De behandelingen die voor deze doeleinden worden uitgevoerd, worden uitgevoerd met de specifieke en vrije toestemming van de betrokkene.

D: Beheer van de precontractuele en contractuele relatie, met inbegrip van de registratie op de Site, de formulering van het aanbod en de bepaling van de verkoop, ook in onze winkels, evenals de registratie op de Woolrich Camping en het verlenen van services die hiermee verband houden (het verzenden van updates via e-mail, enz.).

De verwerking die voor deze doeleinden wordt uitgevoerd, is gebaseerd op de precontractuele en contractuele relatie die met de klant is aangegaan en vereist geen specifieke toestemming van de betrokkene.

E: Voldoen aan wettelijke verplichtingen, met speciale verwijzing naar administratieve, boekhoudkundige en fiscale formaliteiten en vereisten.

Naleving van wettelijke verplichtingen.

F: Gebruikmaken van de "Breng me op de hoogte"-functie in de online winkel van Woolrich.

De verwerkingen die voor deze doeleinden worden uitgevoerd, worden uitgevoerd als precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden genomen.

Onverminderd de vrijheid bij het verstrekken van persoonsgegevens door de betrokkene, dient te worden opgemerkt dat het verstrekken van gegevens voor de in de punten B), C), D) E) en G) genoemde doeleinden in deze paragraaf 3 noodzakelijk is. Als de gegevens niet worden gecommuniceerd, is het onmogelijk om de diensten aangeboden door het bedrijf te gebruiken, met verwijzing naar de individuele doelen die worden nagestreefd.

 

Ten slotte moet worden opgemerkt dat, in vervolg op de aankoop van een product van de Verwerkingsverantwoordelijke, of in het kader van de mogelijke online verkoop via de functionaliteit die met de zogenaamde "Herstelwagen" is verbonden, berichten kunnen worden verzonden met onze commerciële voorstellen voor producten en diensten die vergelijkbaar zijn met de gekochte producten, naar het e-mailadres dat de gebruiker heeft opgegeven tijdens de aankoop en/of mogelijke aankoop. De rechtsgrondslag van de verwerking is het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke, indien op grond van art. 130, lid 4, van de Privacy Wet, de verwerking die voor dit doel is ingesteld geen specifieke toestemming van de betrokkene vereist. Je kan echter te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking in kwestie (op het moment van het verstrekken van je gegevens of bij ontvangst van de hieropvolgende communicatie) zodat er wordt gestopt met het verzenden van dergelijke communicatie.

 

4. Gegevensverwerkers en -ontvangers


Je persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door het personeel van het bedrijf dat specifiek is geautoriseerd en aangewezen krachtens art. 4 lid 10 van de Verordening en art. 2-quaterdecies van de Privacy Wet, dat voldoende is opgeleid met betrekking tot de wettelijke verplichtingen met betrekking tot privacy en dat gegevens verwerkt volgens nauwkeurige aanwijzingen van de Verwerkingsverantwoordelijke.


Je persoonsgegevens worden ook doorgegeven aan derden wier diensten wij gebruiken. Deze derden zijn door ons genoegzaam geselecteerd en bieden voldoende garanties voor de naleving van de regels omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Deze derden zijn, indien zij gegevens verwerken in naam en voor rekening van Woolrich, aangesteld als Gegevensverwerkers krachtens art. 28 van de Verordening, en zijn verplicht hun activiteiten uit te voeren volgens de specifieke instructies van het Bedrijf, en onder diens controle.


Deze derden kunnen tot de volgende categorieën behoren:

 • medewerkers, leveranciers van de Verwerkingsverantwoordelijke, in het kader van hun taken en/of contractuele verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van de contractuele relatie met de betrokkenen; onder de leveranciers van de Verwerkingsverantwoordelijke worden bijvoorbeeld bank- en kredietinstellingen gerekend, verzekeringsmaatschappijen, juridische adviseurs; beheerders van verzending; fotografen, pr-bureaus, softwareleveranciers en aanverwante assistentie; in het bijzonder wordt onze softwarestructuur voor de activiteit van de website en gerelateerde klantrelaties ook beheerd via SalesForce, Fluentcommerce en Hubspot.
 • financiële administratie en andere instanties waarvoor verplichte communicatie vereist is.

Een specifieke en bijgewerkte lijst van deze derden is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Verwerkingsverantwoordelijke en kan op verzoek van de betrokkene worden geraadpleegd.


Voor administratieve doeleinden informeren wij je dat je gegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke aan andere groepsmaatschappijen kunnen worden bekendgemaakt.


Begrepen dient te worden dat je persoonsgegevens niet aan derden worden bekendgemaakt met het doel dat zij deze voor hun eigen promotionele doeleinden kunnen gebruiken en op geen enkele manier zullen worden verspreid, behalve voor alle personen aan wie het recht op toegang tot dergelijke gegevens wordt erkend krachtens regelgevende bepalingen;

 

5. Gegevensoverdracht buiten de EU


Persoonsgegevens worden verwerkt binnen de Europese Unie en het is niet de bedoeling om ze buiten dit grondgebied over te dragen.


De overdracht van je persoonsgegevens aan derden die woonachtig of gevestigd zijn in landen die niet tot de Europese Unie behoren en die geen passend beschermingsniveau garanderen, zal alleen worden uitgevoerd met je toestemming of na een voorafgaande overeenkomst tussen het bedrijf en genoemde derden die vrijwaringsclausules en passende waarborgen bevatten voor de bescherming van je persoonsgegevens, zogenaamde "standaard contractuele clausules", eveneens goedgekeurd door de Europese Commissie, of indien de doorgifte noodzakelijk is voor het sluiten en uitvoeren van een contract tussen jou en het bedrijf of voor het beheer van jouw verzoeken.

 

6. Dataretentie


We informeren je dat je gegevens voor een beperkte periode worden bewaard, die varieert naargelang het type verwerkingsactiviteit en de specifieke doeleinden ervan, zoals hieronder aangegeven:


 • De navigatiegegevens worden - behalve ingeval van de vaststelling van illegale activiteiten - uiterlijk 48 uur na het verzamelen verwijderd;
 • De gegevens die worden verzameld voor marketing- en/of profileringsdoeleinden, zoals hierboven uiteengezet, zullen worden verwerkt voor een periode van maximaal 5 jaar vanaf de verlening van de toestemming of de verlenging ervan of vanaf de laatste uiting van interesse in de producten en/of initiatieven van WOOLRICH, met de verduidelijking dat gegevens over aankopen (dus ook in functie van marketing op basis van legitiem belang ex art. 130 lid 4 Privacycode, zogenaamde "Soft Spam") niet langer dan 5 jaar na de betreffende aankoop voor marketingdoeleinden zullen worden verwerkt;
 • De foto's die individueel worden verzameld tijdens een evenement in de winkel, worden verwerkt en bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om ze per e-mail te verzenden, in overeenstemming met de aangeboden dienst;
 • De gegevens met betrekking tot de diensten van de Website worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het leveren van de dienst en de verificatie van de uitvoering ervan; normaal gesproken worden de gegevens daarom niet langer dan 6 maanden na het gebruik van de dienst bewaard;
 • De gegevens die verband houden met de contractuele relatie worden bewaard voor de gehele duur hiervan en aan het einde - beperkt tot de gegevens die op dat moment nodig zijn - voor de nakoming van alle wettelijke verplichtingen en voor de beschermingsvereisten, inclusief contractuele, die hiermee zijn verbonden of ervan zijn afgeleid. ; normaal gesproken worden de gegevens daarom niet langer dan 10 jaar vanaf het einde van de contractuele relatie bewaard.

Aan het einde van deze termijnen worden je gegevens permanent verwijderd of in elk geval onherstelbaar geanonimiseerd door het bedrijf.

 

7. Jouw rechten


We informeren je dat je de mogelijkheid hebt om de volgende rechten uit te oefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die het onderwerp zijn van deze verklaring, zoals bepaald en gegarandeerd door de Verordening:

 • Recht op inzage en rectificatie (Artikelen 15 en 16 van de Verordening): je hebt het recht op toegang tot je persoonsgegevens en om te vragen deze te corrigeren, te wijzigen of te integreren. Indien je dat wenst, verstrekken wij je een kopie van jouw gegevens die in ons bezit zijn.
 • Recht om gegevens te verwijderen (Artikel 17 van de verordening): in de gevallen waarin de huidige wetgeving voorziet, kan je de annulering van je persoonsgegevens vragen. Zodra je verzoek is ontvangen en geanalyseerd, is het onze verantwoordelijkheid om de verwerking te stoppen en je persoonsgegevens te verwijderen, indien deze gerechtvaardigd wordt bevonden.
 • Recht op beperking van de verwerking (Artikel 18 van de Verordening): je hebt het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verzoeken in geval van onrechtmatige verwerking of betwisting van de juistheid van persoonsgegevens door de betrokkene.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Artikel 20 van de Verordening): je hebt het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke te vragen om je persoonsgegevens te verkrijgen om deze door te geven aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke, in de gevallen voorzien in het artikel waarnaar wordt verwezen.
 • Recht van bezwaar (Artikel 21 van de Verordening): je hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, waarbij je de redenen uiteenzet die jouw verzoek rechtvaardigen; alvorens het te accepteren, zal het bedrijf de redenen voor je verzoek moeten evalueren.
 • Recht om een klacht in te dienen (Artikel 77 van de Verordening): je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens als je van mening bent dat er een schending van je rechten heeft plaatsgevonden, of aan de gang is, met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens.

Met betrekking tot verwerkingen die mogelijk zijn uitgevoerd op basis van je toestemming, kan je i deze toestemming te allen tijde intrekkenii , onverminderd de rechtmatigheid van de behandeling die vóór de intrekking is gegeven (zoals aangegeven in het vorige punt 4, met betrekking tot de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden, kan je de toestemming voor de verwerking ook intrekken voor slechts een van de traditionele of automatische communicatiemethoden). Evenzo kan je op elk moment (en dus zowel bij het verstrekken van gegevens als daarna) jouw wens uitspreken om geen commerciële communicatie te ontvangen die je verzonden wordt op grond van art. 130 van de Privacy Wet ("Soft Spam").


Je kan op elk moment je rechten uitoefenen met betrekking tot de specifieke verwerking van je persoonsgegevens door het bedrijf.


Zonder afbreuk te doen aan wat tot nu toe is gezegd, herinneren wij je eraan dat de bovenstaande rechten ook kunnen worden uitgeoefend door iedereen die een eigen belang heeft, of handelt voor jouw bescherming, als je vertegenwoordiger, of om familieredenen die bescherming verdienen, krachtens art. 2-terdecies van wetsdecreet 101/2018.


Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar privacy@woolrich.com of per gewone post naar het adres: Woolrich Europe SpA, Via della Cooperazione nr. 21, I-40129 Bologna.


Nadere informatie over de rechten van de betrokkene kan worden verkregen door de Verwerkingsverantwoordelijke om een integraal uittreksel van bovengenoemde artikelen te vragen.

 

8. Beveiligingsmaatregelen


Het bedrijf neemt passende en preventieve veiligheidsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit, volledigheid en beschikbaarheid van de persoonsgegevens van de betrokkene te waarborgen. Er worden technische, logistieke en organisatorische maatregelen geperfectioneerd die gericht zijn op het voorkomen van schade, (ook onopzettelijk) verlies, wijziging, oneigenlijk en ongeoorloofd gebruik van de verwerkte gegevens.

Bovendien kunnen de verwerkingsverantwoordelijken niet verantwoordelijk worden gehouden voor onware informatie die rechtstreeks door de gebruiker is verzonden (bijvoorbeeld: juistheid van het e-mailadres of postadres), evenals informatie over hem en die door een derde, tevens frauduleus, is verstrekt.

 

9. Wijzigingen in deze verklaring


De constante evolutie van onze diensten kan leiden tot veranderingen in de tot dusver beschreven kenmerken van de verwerking van je persoonsgegevens. Deze privacyverklaring kan in de loop der tijd wijzigingen en toevoegingen ondergaan, indien nodig als gevolg van nieuwe regelgevende ingrepen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, of de ontwikkeling/wijziging van onze diensten.


Wij nodigen je daarom uit om periodiek de inhoud van onze verklaring te controleren: waar mogelijk zullen wij proberen je zo spoedig mogelijk te informeren over de aangebrachte wijzigingen en de gevolgen daarvan.


De bijgewerkte versie van de privacyverklaring wordt in ieder geval gepubliceerd op de bedrijfspagina, met vermelding van de datum van de laatste update.


10. Datum van laatste updateBologna, 30 juni, 2023