UGC Privacybeleid

Kennisgeving overeenkomstig art. 13 en 14 van EU-verordening 2016/679 inzake de bescherming van persoonsgegevens (AVG)

Door gebruikers gegenereerde inhoud


Op grond van art. 13 en 14 van EU-verordening 2016/679 (hierna: "AVG"), Woolrich Europe S.p.A. (hierna "Woolrich" of "Gegevensbeheerder") met zetel te Via della Cooperazione 21, 40129 Bologna, Italië, in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, in de persoon van zijn wettelijke vertegenwoordiger pro tempore, deelt Woolrich u mede dat de persoonsgegevens van sommige fysieke personen van uw werknemers en/of wettelijke vertegenwoordigers en/of medewerkers door Woolrich zelf worden verwerkt via handmatige verwerking of verwerking met elektronische of automatische instrumenten, computers of telematica-instrumenten, en wel uitsluitend voor de hieronder vermelde doeleinden, en in ieder geval op zodanige wijze dat de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens worden gewaarborgd.


Identiteit en contactgegevens van de Gegevensbeheerder en van de Functionaris voor gegevensbescherming

De Gegevensbeheerder is Woolrich Europe spa, in de persoon van haar wettelijke vertegenwoordiger pro tempore, met zetel te Via della Cooperazione 21, 40129 Bologna.

De Gegevensbeheerder heeft een Functionaris voor gegevensbescherming aangesteld met wie u contact kunt opnemen om uw rechten uit te oefenen of informatie te verkrijgen over deze rechten en/of deze kennisgeving door te schrijven naar Woolrich, Via della Cooperazione 21, 40129 Bologna of een e-mail te sturen naar dpo@woolrich.com.


Categorieën van gegevens die zijn verkregen van andere personen dan de betrokkene

Voor de doeleinden omschreven in par. “Doeleinden en rechtmatigheid van de gegevensverwerking", verwerkt Woolrich de categorieën van persoonsgegevens, gedefinieerd in par. "Bewaartermijn van persoonsgegevens", die rechtstreeks van de betrokkene zijn verkregen (art. 13) of van Gebruiker die toestemming geeft voor de Inhoud (art. 14).


Herkomst van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden rechtstreeks door de betrokkene verstrekt (art. 13) of van Gebruiker die toestemming geeft voor de Inhoud (art. 14).


Doeleinden en rechtmatigheid van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden door de Gegevensbeheerder verwerkt op grond van art. 6 van de AVG.


De specifieke doeleinden van de gegevensverwerking en hun rechtsgrondslag worden hieronder opgesomd:


Doel van de gegevensverwerking

Door gebruikers gegenereerde inhoud


Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Uitvoering van een overeenkomst of uitvoering van precontractuele maatregelen (art. 6 par. 1, b) van AVG)


Aard van de gegevensverstrekking en gevolgen van weigering

Het verstrekken van gegevens is verplicht voor het nakomen van contractuele verplichtingen. Daarom zal elke weigering om de verplichte gegevens te verstrekken leiden tot de objectieve onmogelijkheid om de in deze mededeling uiteengezette doeleinden van gegevensverwerking na te streven (par. "Doeleinden en rechtmatigheid van de gegevensverwerking") en de overeenkomst te sluiten.


Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door Bazaarvoice inc. als Gegevensverwerker die specifiek is aangewezen door de Gegevensbeheerder, overeenkomstig art. 28 van de AVG.

 

De gegevens worden voorts verwerkt door personen die daartoe op grond van de AVG specifiek door de Gegevensbeheerder zijn gemachtigd, zoals werknemers van Woolrich die specifieke instructies van de Gegevensbeheerder opvolgen.

 

De door Woolrich verwerkte persoonsgegevens kunnen openbaar worden gemaakt door publicatie op sociale netwerkpagina's van de onderneming (bijv. Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) en websites.


Overdrachten naar landen buiten de EU

Voor de hierboven beschreven doeleinden van gegevensverwerking kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betrokkenen in de bovengenoemde categorieën in Italië of in het buitenland, ook buiten de Europese Unie (EU).


Het bedrijf dat de dienst "door gebruikers gegenereerde inhoud" aanbiedt, is gevestigd in de Verenigde Staten en slaat de gegevens op in de Amazon Web Services. De Gegevensbeheerder biedt passende garanties (overeenkomstig art. 46 van de AVG) door de aanneming van de door de Europese Commissie vastgestelde modelcontractbepalingen inzake gegevensbescherming (Modelcontractbepalingen) met de Ontvangers van de voornoemde persoonsgegevens, die gegevens verwerken als Gegevensbeheerders en als Gegevensverwerkers. Deze garanties zorgen ervoor dat de voorschriften inzake gegevensbescherming en de rechten van de betrokkenen worden nageleefd bij verwerking binnen de Unie, met inbegrip van de beschikbaarheid van de rechten van de betrokkenen, waaronder administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden en vorderingen tot schadevergoeding, in de Unie of in een derde land. Om een kopie van uw gegevens te verkrijgen, om informatie te verkrijgen over de passende garanties en om de plaats te kennen waar de door u verstrekte gegevens ter beschikking zijn gesteld, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeheerder, op het volgende e-mailadres: dpo@woolrich.com


Bewaartermijn van persoonsgegevens

De door Woolrich verwerkte persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de uitvoering van de contractuele relatie. Na afloop van deze beperkingen worden de persoonsgegevens geanonimiseerd of gewist, behalve wanneer bewaring noodzakelijk is voor andere doeleinden die uitdrukkelijk bij wet zijn voorgeschreven of om onze rechten te beschermen.

 

De details betreffende de duur van de bewaartermijn van de gegevens voor de hierboven uiteengezette doeleinden, d.w.z. de criteria die voor de vaststelling van die termijnen worden gehanteerd, worden hieronder opgesomd:


Doel

Door gebruikers gegenereerde inhoud


Categorie persoonsgegevens

Identificatoren: e-mailadres, IP-adres, voor de BV unieke identificator, apparaat voor vingerafdrukken.

Daarnaast, uitsluitend met betrekking tot steekproeven: naam, postadres, telefoonnummer.

Inhoudelijke gegevens: Gegeven beoordelingen, inhoud van de beoordeling (tekst/foto/video), vragen, antwoorden, bijnaam.

Demografische informatie: plaats, leeftijdsgroep, geslacht, andere cliënt-specifieke demografische gegevens.

Gedragsgegevens: met inbegrip van productinteresses, informatie over het surfen op de website, transactiegegevens, bv. Online aankopen, websiteregistraties.


Vereiste verjaringstermijn vóór het wissen

Voor de gehele duur van het contract.


Geautomatiseerde besluitvorming

Bij het nastreven van de hierboven opgesomde doeleinden zal geen enkel besluit worden genomen dat louter op geautomatiseerde verwerking berust en dat voor de betrokkene rechtsgevolgen kan hebben of dat evenzo aanzienlijke gevolgen voor zijn persoon kan hebben.


Rechten van de betrokkene

Op grond van en in overeenstemming met de AVG heeft de betrokkene de volgende rechten die jegens Woolrich kunnen worden uitgeoefend:

a) het recht om van de Gegevensbeheerder bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over de betrokkene worden verwerkt en, in dat geval, toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en tot alle informatie waarin wordt voorzien in art. 15 en met name die welke betrekking hebben op de doeleinden van de gegevensverwerking, de categorieën van de persoonsgegevens in kwestie of de categorieën van de ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden meegedeeld, de bewaringstermijn, enz;

b) het recht op correctie van eventuele fouten in de persoonsgegevens betreffende de betrokkene, alsmede op opneming van gegevens die met het oog op de gegevensverwerking als onvolledig worden beschouwd (art. 16);

c) het recht om te laten schrappen ("recht om te worden vergeten") wanneer een van de redenen in artikel. 17 geldt;

d) het recht om de gegevensverwerking te beperken wanneer een van de redenen in artikel. 18 geldt;

e) het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel. 20;

f) het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking overeenkomstig artikel. 21;

deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met de Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging die naar het volgende adres wordt gestuurd: Via della Cooperazione 21, 40129 Bologna, of door een e-mail te sturen naar dpo@woolrich.com.

 

De betrokkene kan de DPO ook via de hierboven beschreven middelen in kennis stellen van omstandigheden of gebeurtenissen die mogelijk een inbreuk op zijn persoonsgegevens kunnen veroorzaken (d.w.z. een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze kan leiden tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot de gegevens), zodat een onmiddellijke beoordeling mogelijk is en, indien nodig, preventieve maatregelen kunnen worden genomen.

 

De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit of een andere toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 13, par. 2, letter d) van de AVG.

 

Bologna, 08-9-2022